GRUNNARBEIDE

Masseutskifting
Om det skal legges stein eller om det skal asfalteres, så er underlaget avgjørende for et godt og varig resultat.
Det bør være et godt bærelag av grovere steinmasser samt et avrettingslag av finere steinmasser.
Totalt ca 50cm dypt. Litt avhengig av grunnforhold.
Der det er behov for masseutskifting graver vi opp uegnede masser og transporterer dette til godkjent deponi.
Deretter transporterer og bygger vi opp igjen med egnede masser. I denne prosessen kan terrenget også formes til til kundens ønske.

Grovavretting
Er grunnforholdene gode trengs ofte bare en grovavretting.
Når det skal legges et tilnærmet vanntett dekke, blir fall/avrenning for vann viktig. Alt vann som kommer til arealet må ha et sted å ta veien.
Ofte holder det med fall ut mot en skråning eller lignende.
Vi skraper av og fyller på for å oppnå et flatt pent areal med riktig høyde mot evt kantstein, garasje osv.
Dette komprimeres godt og er klart til finavretting og asfaltering/Steinlegging.

Finavretting
Etter grovavretting eller et areal hvor gammel asfalt er fjernet trengs en siste finpuss før toppdekket skal legges.
Her brukes finkornet masse som knust asfalt eller subbus. En god finavretting gir en gjevn tykkelse på asfalten som legges. Dette er viktig for et varig godt resultat.

Kum eller drensrenner
Er det ikke mulig å skape et fall til et sted vann kan renne og og synke ned, er det nødvendig å etablere en kum eller en drensrenne.
Ofte er en drensrenne det beste alternativet. En drensrenne tar av vann fra et større/lengre areal. Man kan jobbe med enklere fall og ende med et penere sluttresultat på gårdsplassen.
Der vann skal ledes ned i bakken setter vi et sandfang med integrer sil før vann ledes vekk til egnet sted.
Noen ganger er det nok å lede vannet rett ned i bakken. Noen ganger må det graves drensrør fra drensrenne til egnet sted hvor vannet kan ledes. Andre ganger kan drensrennen kobles til eksisterende kummer, drensledninger etc.
Vi finner den beste løsningen på din eiendom.